دلایل احساس شدن بارز زمینلرزه ۵.۹ بوشهر در استان‌های مجاور 

محقق حوزه لرزه‌زمین‌ساخت، کم بودن خسارات جانی و مالی در زلزله ۵.۹ بندرگناوه استان بوشهر را بنا بر دلایلی چون زمان رخداد آن می‌داند، ولی دلیل احساس شدن بارز این زمینلرزه در شیراز و اهواز را احتمالا احداث بناهای مسکونی بر روی خاک‌های آبرفتی نسبتا نرم و ضخیم بیان می‌کند؛ از این رو، همچنان بر تمرکز ویژه به مبانی طراحی و اجرای سازه‌های مقاوم تاکید دارد.

دکتر شهریار سلیمانی آزاد، پژوهشگر لرزه‌زمین‌ساخت و پالئوسایزمولوژی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به رخداد زلزله ۵.۹ بندر گناوه استان بوشهر گفت: در پی رخداد زمینلرزه‌ای به بزرگای ۵.۹ در شمال بندر گناوه در هفته آخر فروردین ماه سال جاری، سوالات متعددی در ارتباط با چرایی میزان کم آسیب‌های جانی (خوشبختانه) و میزان، نوع و تمرکز خسارات سازه‌ای طرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه از دیدگاه لرزه‌زمین‌ساختی، پهنه رومرکزی این زمینلرزه در فاصله نسبتا دور ۲۵ کیلومتری در شمال بندر گناوه (در ساحل خلیج فارس) قرار داشته است، ادامه داد: افزون بر این، با توجه به نوع ساختارهای تکتونیکی عمدتا با گسترش شمال‌باختری-جنوب‌خاوری فشاری (چین‌ها و گسل‌های معکوس جنبا و با شیب عمدتا به سمت NNE) پوسته زمین در این بخش از ایران و در جنوب کوه‌های زاگرس، موقعیت مناطق تمرکز جمعیتی بیشتر در فاصله‌ای دور و در بخش‌های جنوبی‌تر و بر روی فرودیواره (footwall) گسل مسبب زمینلرزه قرار داشته است. 

سلیمانی آزاد خاطر نشان کرد: زمان رخداد این زمینلرزه در هنگام روز و در زمان هوشیاری بیشتر مردم بوده و این امر از مهمترین دلایل خسارات جانی کم و مالی متوسط در طی این رخداد لرزه‌ای است که می‌توان برشمرد. 

این پژوهشگر لرزه‌زمین‌ساخت و پالئوسایزمولوژی سازمان زمین‌شناسی اظهار کرد: در مقابل این موضوع، احساس به نسبت شدید این زمینلرزه با بزرگای متوسط و کم ژرفا در مناطق دورتری همچون شیراز و اهواز را شاید بتوان به‌سبب عواملی همچون بزرگنمایی امواج لرزه‌ای در شهرهای بنا شده بر روی خاک‌های آبرفتی نسبتا نرم و ضخیم در حوضه دور (far field) عنوان کرد. مسلما، عکس‌العمل بناهای ضعیف‌تر در مقابل امواج این زمینلرزه در پیرامون پهنه رومرکزی نیز مناسب نبوده و لذا، آثار آن در فرم خسارات سازه‌ای و غیر سازه‌ای قابل مشاهده و ارزیابی بوده است.

سلیمانی آزاد یادآور شد: با توجه به پیشینه زمینلرزه‌های تاریخی و دستگاهی در این گستره از ایران‌زمین، رخداد زمینلرزه‌های بزرگ و متوسط در آن امری است کاملا طبیعی. از این رو، توجه ویژه به مبانی طراحی و اجرای سازه‌های مقاوم و مقرون بصرفه بر پایه نتایج آنالیزهای برآورد خطر زمینلرزه در آن امری‌است بایسته.

انتهای پیام

خبرگزاری ایسنا