انواع شبکه‌های بلاک چین حداقل به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: بلاک چین عمومی (Public blockchain)، بلاک چین خصوصی (Private blockchain)، بلاک چین کنسرسیوم (Consortium Blockchain)، بلاک چین ترکیبی (Hybrid blockchain).