روحانی: وزارت نیرو در قطع برق مقصر نیست؛ اما باید به مردم توضیح بدهد

روحانی: وزارت نیرو در قطع برق مقصر نیست؛ اما باید به مردم توضیح بدهد

zoomit