ظریف: شجاعت در صلح مهمتر از شجاعت در جنگ است

ظریف: شجاعت در صلح مهمتر از شجاعت در جنگ است

خبرگزاری ایسنا