برای هر دو آزمون وکالت و کارشناسی سقف ظرفیت اعلام می‌کنیم

برای هر دو آزمون وکالت و کارشناسی سقف ظرفیت اعلام می‌کنیم

خبرگزاری ایسنا