فرسودگی ۸۰ درصد وسایل نقلیه عمومی در کشور

فرسودگی ۸۰ درصد وسایل نقلیه عمومی در کشور

خبرگزاری ایسنا