مسکو: آمریکا با داعش در افغانستان همکاری دارد

مسکو: آمریکا با داعش در افغانستان همکاری دارد

خبرگزاری ایسنا