دومین بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در خاش در حال احداث است

دومین بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در خاش در حال احداث است

خبرگزاری ایسنا