تمسخر واحد پول ایران در مسابقه شبکه طلوع!

تمسخر واحد پول ایران در مسابقه شبکه طلوع!

bartarinha