دولت افغانستان ۷۰ زندانی دیگر طالبان را نیز آزاد کرد

دولت جمهوری اسلامی افغانستان ۷۰ تن از زندانیان خطرناک طالبان را از زندان پلچرخی کابل آزاد کرد.