ممنوعیت برداشت محصولات فرعی از جنگل‌ها بدون تهیه طرح مطالعاتی

برداشت محصولات فرعی از جنگل‌ها و مراتع چهارمحال و بختیاری بدون تهیه طرح مطالعاتی ممنوع است.