فدراسیون جهانی تکواندو خواستار حمایت از کودکان لبنانی شد

فدراسیون جهانی تکواندو خواستار حمایت خانواده این رشته ورزشی و تامین بودجه کمک هزینه تحصیلی با نام “قهرمان بزرگ” برای کودکان لبنانی شد.