افتتاح طرح های محیط زیستی در آبیک

سه طرح محیط زیستی در حوزه پایش آنلاین، تصفیه پساب صنعتی و تصفیه هوا امروز در آبیک به بهره برداری رسید.