۳ نفر در کالیفرنیا هدف تیراندازی قرار گرفتند

در بحبوحه تظاهرات مردمی علیه خشونت پلیس در تیراندازی به شهروندان آمریکایی، ۳ نفر در ایالات کالیفرنیا هدف شلیک گلوله قرار گرفتند.