رنگ کردن سگ ولگرد و شبیه کردن آن به ببر!

اقدام غیرانسانی رنگ کردن یک سگ ولگرد و شبیه کردن آن به ببر با واکنش هایی در مالزی بوده است.