لحظه وحشتناک حمله شیر کوهی به دختر نوجوان!

دختر نوجوان که وارد قفس شیرکوهی شده بود با حمله ناگهانی این حیوان در وضعیتی خطرناک قرار گرفت.