تماس ۴۰۰ هزار نفر با سامانه بیمه سلامت در دوره اوج کرونا

مدیرکل اداره بیمه سلامت استان تهران گفت: ۴۰۰ هزار نفر با شماره ۱۶۶۶ بیمه سلامت کشور در دوره اوج کرونا تماس گرفته و از خدمات مشاوره تلفنی برخوردار شدند.