مجموعه: درمان با ورزش سندرم ایلیوتیبیال در اثر استفاده بیش از حد و حرکات تکراری انجام می شود   انواع تمرینات ورزشی برای درمان سندرم ایلیوتیبیال باند  آب و هوای گرم تابستان محیط مناسبی است تا افراد بتوانند بیرون از منزل ...