جفاست اگر بگوییم محبوبیت و اشتهار سهراب سپهری تنها به خاطر فضای خاص دهۀ ۶۰ است؛ چرا که زندگی او نیز واقعا شاعرانه بوده و سزاوار همۀ این توجه‌هاست. به گزارش ایسنا، در یادداشتی در عصر ایران به قلم مهرداد ...