فرارو: دانشمندان اخیراً یک مسیر شیمیایی را شناسایی کردند که از طریق آن زندگی می‌تواند محیط اسیدی زهره را خنثی کند و یک منطقه قابل سکونت در ابر‌های آن ایجاد کند. تصور دنیایی غیر مهمان نوازتر از نزدیکترین همسایه سیاره‌ای ...