جمله معروف “میزان رأی ملت است” به خوبی و به طور کامل اهمیت و ضرورت انتخابات را در نگاه امام خمینی(ره)؛ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به نمایش می گذارد. به گزارش ایسنا، با توجه به تقارن سالگرد رحلت حضرت امام ...