مجموعه: آیا می دانید ؟ نقش ابزار دقیق و کنترل در صنعت   ابزار دقیق شاخه ای از مهندسی است که به اندازه گیری و کنترل فرآیند اتوماسیون می پردازد.   بر اساس ISA که به نام انجمن ابزار و ...