مجموعه: متفرقه نحوه شاد کردن پدربزرگ و مادربزرگ   تشکر از پدر بزرگ و مادر بزرگ پدربزرگ و مادربزرگ از افراد خاص در یک خانواده هستند. روش های گوناگونی برای شاد کردن پدربزرگ و مادربزرگ وجود دارد. چیزی که اهمیت ...