مجموعه: دانستنيهاي نوزادان شنای نوزاد باعث رشد مغز و بهبود عملکرد شناختی می شود   آنچه از شنا کردن نوزادان باید بدانید وقتی کودک شما آنقدر بزرگ نیست که راه برود، بردن او به استخر ممکن است احمقانه به نظر ...