مجموعه: زندگینامه بزرگان دینی عمار بن یاسر، از یاران نزدیک پیامبر و امام علی (ع)   زندگی‌نامه عمار بن یاسر عمار بن یاسر یكی از چهار مرد بزرگ دوران خود و یکی از پیشقدمان در دین اسلام ...