اگر به فیش حقوقی خود توجه کنید، درمی‌یابید که هر ماه مبلغی به عنوان حق بیمه از حساب‌تان کسر می‌شود. حال این سوال برای شما پیش می‌آید که این حق بیمه تامین اجتماعی در واقع چیست و به چه منظور ...