طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، همان وعده بزرگ نمایندگان انقلابی برای ایجاد اتاق شیشه ای در پارلمان است. طرحی که کلیات آن بر خلاف انتظار عامه به تصویب نرسید و مجددا با درخواست تعدادی از بهارستان نشین ها به چرخه کاری ...