«رحمانلو» پاهای ترکه‌ای ‌اش را در خاک فرو برده و به گذشته می‌اندیشد. روزگاری که نام یکی از زیباترین بنادر دریاچه ارومیه را یدک می‌کشید. سال‌هاست این پاهای پیر آب به خود ندیده‌اند. آب اینجا به اسارت رفته تا خاک ...