مجموعه: بچه های سالم عرق سوزی کودکان از انسداد منافذ پوستی نشأت می گیرد   عرق سوز شدن نوزادان و کودکان: درمان و پیشگیری عرق سوزی کودکان شیوع گسترده ای در نوزادان شیرخوار دارد. این عارضه که با تحریکات پوستی ...