مجموعه: متفرقه دینی چرا انسان اشرف مخلوقات است ؟   به چه دلیل انسان اشرف مخلوقات است؟ خیلی موافع این سوال به ذهنتان می رسد که چرا انسان اشرف مخلوقات است؟ در مراجعه اجمالی به قرآن كريم، انسان به عنوان ...