مجموعه: دوران سالمندی علل افسردگی بعد از بازنشستگی   افسردگی مهمان ناخوانده دوران بازنشستگی  افسردگی بعد از بازنشستگی معمولا سراغ افرادی می رود که برای دوران بازنشستگی خود برنامه ریزی ندارند و بدون هدف ، خانه نشین می شوند و ...