مجموعه: بیماری ها و راه درمان هموئوپاتی یک روش درمانی براساس درمان با داروی مشابه است   هومیوپاتی چیست؛ آیا هومیوپاتی واقعا مؤثر است؟ هومئوپاتی یک روش درمانی است که توسط ساموئل هانمن ابداع شده است. طرفداران هومئوپاتی معتقدند که ...