مجموعه: والدین موفق درمان پرخاشگری والدین   پرخاشگری والدین چه تاثیری در تربیت فرزندان دارد؟ پرخاشگری والدین، موضوعی است که مانند یک معضل همه گیر در تمامی اقشار جامعه وجود دارد و هیچ گاه محدود به قشر غنی و ضعیف ...