مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک دی . . . دو حرف بیشتر نداره . . . اما برای پر کردن تنهایی حرف نداره . . . دی ماهی عزیز تولدت مبارک   تصویرهای ...