مجموعه: مكانهاي تاريخي جهان غار لاسکو در کشور فرانسه توسط چند نوجوان کشف شد   غار لاسکو فرانسه، کشف این غار و جاذبه های دیدنی آن غار لاسکو مجموعه ای از نمایشگاه های زیرزمینی است که به ...