ممکن است خوزستان سال آینده هم شرایط آبی سختی داشته باشد