رفع نگرانی مردم درباره مقاومت ساختمان‌ها با افزایش کیفیت بتن