دومین بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در خاش در حال احداث است