پشت پرده فراموش شدن بازیگران؛ از روابط پنهان تا خرید نقش‌!