جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته ای