توئیت سخنگوی وزارت خارجه درباره فرهنگ عاشورا

سخنگوی وزارت خارجه نوشت: ثبات قدم ایران در مقاومت نسبت به سلطه، ریشه در فرهنگ عاشورا دارد. هیچ قدرتی، هر چقدر هم ظالم، نمی‌تواند این داشته را از ملتی که آماده فداکاری است بگیرد.