برگزاری تظاهرات ضد محدودیت‌های کرونایی در لندن

تعدادی از مردم لندن امروز در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت انگلیس برای کنترل شیوع کرونا دست به اعتراض و تظاهرات زدند.