دفتر کرایه‌های تاکسی کرج به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی است

نرخ کرونایی کرایه های تاکسی کرج تا دو روز آینده به رانندگان ابلاغ می شود.