طغیان آفت سِنَک با گرم شدن هوا

طغیان آفت سِنَک کام برخی کشاورزان بخش خوسف را تلخ کرده است.