رعایت نکاتی ایمنی اولویت احداث واحد‌های مسکن ملی است

استاندار اردبیل رعایت نکات ایمنی در احداث واحد‌های مسکن ملی را اولویت این طرح عنوان کرد و خواستار توجه سازندگان به این موارد شد.