جاماندگان سهام عدالت، مشمول عدالت با مبرا از آن؟

تصمیم های جدیدی برای جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گرفته شده است.