پیگیری برای رفع مشکل هتل شیرین کرمانشاه

مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه با بیان اینکه هتل شیرین کرمانشاه تا مرحله عقد قرارداد و واگذاری زمین پیش رفته است گفت: احداث این پروژه در گیر و دار میراث فرهنگی باقی مانده است.