متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مرداد ٩٩

مرکز آمار گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مرداد ٩٩ را منتشر کرد.