مدرسه، قله نظام آموزشی کشور/ آموزش و پرورش در دوران کرونا دچار تغییرات جدی شده است

امانی طهرانی گفت: مدرسه، قله نظام آموزشی کشور و کانون ساماندهی تمامی اقدامات تربیتی است.