تولید بسته‌های یادگیری تا سال ۱۴۰۰

ملکی گفت: تولید بسته‌های یادگیری را در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تا سال ۱۴۰۰ ادامه می‌دهیم.